Manja slova Veća slova RSS

 Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter
>

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnom tijelu za izradu Nacionalnog energetskog i klimatskog plana i Izještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Datum objave: 28.04.2021 10:30 | Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo kapitalnih investicija upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnom tijelu za izradu Nacionalnog energetskog i klimatskog plana i Izještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

Ministarstvo kapitalnih investicija, shodno preuzetim obavezama po osnovu članstva u Energetskoj zajednici ima obavezu usklađivanja strateškog i planskog okvira u oblasti energetike sa EU praksom, a što podrazumijeva i značajnu intervenciju na dosadašnjem pristupu. Naime u okviru zakonodavnog paketa „Čista energija za sve Evropljane“ (Clean energy for all Europeans), donesena je i Uredba (EU) 2018/1999 o upravljanju Energetskom unijom i klimatskom akcijom, koja je ključna u postizanju strategije Energetske unije kao i energetskih i klimatskih ciljeva i koja zahtijeva integrisano planiranje u oblasti energetike i klimatskih promjena. Ključni mehanizam sprovođenja predmetne Uredbe predstavlja Nacionalni energetski i klimatski plan (National Energy and Climate Plan - NECP), desetogodišnji planski dokument, koji je svaka od zemalja članica u obavezi da usvoji i čiji sadržaj obuhvata pet dimenzija Energetske unije: energetska sigurnost, unutrašnje energetsko tržište, energetska efikasnost, dekarbonizacija ekonomije, i istraživanje, inovacija i konkurentnost.
Ministarstvo kapitalnih investicija je kroz izmjene i dopune Zakona o energetici („Sl. list Crne Gore“ br. 82/2020 od 06.08.2020. godine) inovirala pravni osnov u pogledu strateških dokumenata u oblasti energetike i uvela Nacionalni energetski i klimatski plan kao ključni planski dokument.
Određene pripremne aktivnosti na izradi NECP-a su sprovedene u okviru projekta Razvoj kapaciteta za klimatsku politiku u zemljama jugoistočne i istočne Evrope, južnog Kavkaza i centralne Azije - faza III (Capacity Development for Climate Policy in the Countries of South-Eastern, Eastern Europe, South Caucasus and Central Asia, Phase III - CDCPIII), za čiju implementaciju je odgovoran GIZ, u saradnji sa Sekretarijatom energetske zajednice.
Takođe, shodno Zakonu o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 080/05 od 28.12.2005, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 040/11 od 08.08.2011, 059/11 od 14.12.2011, 052/16 od 09.08.2016) za predmetni planski dokument je potrebno pripremiti Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.
Imajući u vidu prethodno navedeno, Ministarstvo kapitalnih investicija, kao nadležan organ, u cilju izrade navedenih dokumenata obrazuje:
• Radnu grupu za izradu Nacionalnog energetskog i klimatskog plana;
• Radnu grupu za izradu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Nacionalnog energetskog i klimatskog plana.
Pozivaju se nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti energetike, klimatskih promjena ili zaštite životne sredine da predlože svog predstavnika u Radnim grupama.
Broj predstavnika nevladinih organizacija u Radnoj grupi za izradu Nacionalnog energetskog i klimatskog plana: tri (3).
Broj predstavnika nevladinih organizacija u Radnoj grupi za izradu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Nacionalnog energetskog i klimatskog plana: jedan (1).
Pravo predlaganja kandidata za člana radnih tijela imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za ovu oblast.

Nevladina organizacija može da predloži svog predstavnika u radno tijelo ako:
 je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 je u prethodne tri godine, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti energetike, klimatskih promjena ili zaštite životne sredine;
 je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu može biti lice koje:
 ima prebivalište u Crnoj Gori;
 ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata za člana radnog tijela, dostavi:
 dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 fotokopiju statuta nevladine organizacije;
 dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti energetike, klimatskih promjena ili zaštite životne sredine, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok za dostavljanje predloga je deset (10) dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Predlaganje predstavnika vrši se na obrascu propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), koji možete preuzeti OVDJE.
Propisani obrazac za predstavnika nevladine organizacije sa potrebnim prilozima dostavlja se Ministarstvu kapitalnih investicija, u pisanom obliku na adresu Rimski trg 46, Podgorica ili na mejl adresu irena.soc@mki.gov.me sa napomenom:
• Predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Radnoj grupi za izradu Nacionalnog energetskog i klimatskog plana;
• Predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Radnoj grupi za izradu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Nacionalnog energetskog i klimatskog plana.

Obrazac javnog poziva možete preuzeti OVDJE.