Manja slova Veća slova RSS

 Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter
>

Obavještenje kandidatima zainteresovanim za obavljanje poslova vršioca dužnosti sekretara/ke i generalnih direktora/ica u Ministarstvu kapitalnih investicija

Datum objave: 09.03.2021 13:50 | Autor: MKI

Ispis Štampaj stranicu


Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, utvrđeno je da se u slučaju prestanka mandata, licu koje vrši poslove visokog rukovodnog kadra, pored ostalih, može odrediti vršioca dužnosti do imenovanja, odnosno postavljenja, u skladu sa zakonom , a najduže do šest mjeseci.

Imajući u vidu da navedenim Zakonom, nije propisan postupak i način selekcije kandidata, kojim se određuju za vršioce dužnosti, Zaključkom Vlade broj 07-217 od 21. januara 2021. godine, utvrđena su zaduženja ministara, u pogledu sprovođenja postupka i odabira najkompetentnijih kandidata za vršenje navedenih poslova. Ministri su u obavezni, shodno pomenutom Zaključku da, prije predlaganja Vladi kandidata za pozicije vršilaca dužnosti obave razgovor/intervju sa potencijalnim kandidatima i da o tome izvijeste Vladu, na propisani način.

Kandidati zainteresovani za prijavu za obavljanje poslova iz kategorije visoki rukovodni kadar, moraju imati VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva, u skladu sa članom 24 stav 3 Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Članom 23 istog Zakona propisano je da se poslovi visokog rukovodnog kadra odnose na: rukovođenje, koordiniranje i organizovanje rada u jednoj ili više organizacionih jedinica, odnosno oblasti rada, obezbjeđivanje ostvarivanja odnosa i saradnje sa drugim državnim organima, organima lokalne uprave, privrede, nevladinim organizacijama i građanima i odlučivanje o najsloženijim pitanjima.

Zainteresovana lica će se kandidovati za vršioca dužnosti za obavljanje poslova sekretara/ke u Ministarstvu kapitalnih investicija, kao i u sledećim direktoratima: Direktorat za kapitalne investicije, Direktorat za energetiku i energetsku efikasnost, Direktorat za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike, Direktorat za željeznički saobraćaj, Direktorat za drumski saobraćaj i Direktorat za državne puteve.

Rok prijave zainteresovanim kandidatima je 3 dana. Uz prijavu je potrebno dostaviti:

- CV/biografija;

- preporuke (ukoliko ih ima) i

- motivaciono pismo.

Pregled prijava, vršiće tročlana Komisija, u čijem sastavu će biti dva člana sa iskustvom u oblasti rada i jedan član sa iskustvom u upravljanju ljudskim resursima. Navedena Komisija, nakon pregleda prijava, bez prethodne međusobne razmjene mišljenja ocjenjuje svaku prijavu, ocjenom od 1-3. Konačna ocjena se dobija tako što se ukupan zbir bodova sva tri člana Komisije dijeli sa brojem članova Komisije. Kandidati koji dobiju preko 2,5 boda su kandidati za intervju.

Intervju sprovodi starješina organa, odnosno resorni ministar za direktora uprave, odnosno drugog pravnog lica, kojem pomaže lice odgovorno za oblast upravljanja ljudskim resursima i/ili nezavisni ekspert za zapošljavanje.

Nakon sprovedene procedure, članovi Komisije sačiniće izvještaj, koji mora biti dostavljen Vladi, uz svaki predlog za određivanje vršilaca dužnosti i mora sadržati razloge zbog kojih se daje određeni predlog.

Predlog za određivanje vršioca dužnosti koji ne bude sadržao navedeni izvještaj, neće biti razmatran na sjednicama Vlade.

MINISTAR

Mladen Bojanić

 


ROK I NAČIN PRIJAVE

Prijave se dostavljaju u periodu 10.03. - 12.03.2021.godine, putem e-maila: kabinet@mki.gov.me.

Kontakt osoba: Edisa Višnjić

Telefon: 069/018-017