Manja slova Veća slova RSS

 Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter
>

Dodatni rok - Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti saobraćaja, sa akcentom na zaštitu lica sa invaliditetom za 2019. godinu

Datum objave: 04.02.2019 14:31 | Autor: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), a u vezi sa članom 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva objavljuje,

Dodatni rok
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OBLASTI SAOBRAĆAJA, SA AKCENTOM NA ZAŠTITU LICA SA INVALIDITETOM ZA 2019. GODINU

Na osnovu člana 32b Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva obrazuje Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama (u daljem tekstu: Komisija) za realizaciju javnog konkursa koji će biti objavljen u 2019. godini.

Shodno Zakonu, Komisiju će činiti predsjednik i dva člana, od kojih su predsjednik i jedan član državni službenici Ministarstva saobraćaja, a drugi član predstavnik nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti zaštite lica sa invaliditetom.

Za člana Komisije nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika.

Izrazi koji se u ovom javnom pozivu koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti saobraćaja, sa akcentom na zaštitu lica sa invaliditetom za 2019. godinu: JEDAN

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u Komisiji su:
da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti zaštite lica sa invaliditetom;
da je u prethodne tri godine, sprovela ili učestvovala u sprovođenju određenih aktivnosti usmjerene na unapređenje zaštite lica sa invaliditetom;
da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u Komisiji:
da ima prebivalište u Crnoj Gori;
da ima iskustvo u oblasti zaštite lica sa invaliditetom;
da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u Komisiji:
dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
fotokopija statuta nevladine organizacije;
dokaz da je u prethodne tri godine, nevladina organizacija sprovela ili učestvovala u sprovođenju određenih aktivnosti usmjerene na zaštitu lica sa invaliditetom, potvrđen pečatom nevladine organizacije;
dokaz da je navladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u Komisiji;
biografija predstavnika nevladine organizacije u Komisiji;
dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti zaštite lica sa invaliditetom;
izjava predstavnika nevladine organizacije u Komisiji da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u Komisiji.

Rok i način dostavljanja predloga
Predlozi se dostavljaju na propisanom obrascu u roku od 5 dana od dana objavljivanja dodatnog roka javnog poziva.
Dokumentacija po javnom pozivu može se dostaviti lično na arhivi Ministarstva saobraćaja i pomorstva , radnim danima od 7 do 15 sati, ili poštom na adresu, Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, Rimski trg 46, Podgorica, u zatvorenoj koverti sa napomenom: Predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2019. godinu.

Nadležnosti i zadaci Komisije su sljedeći:
objavljivanje javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave;
objavljivanje obavještenja o javnom konkursu u jednom štampanom mediju;
administrativna provjera dostavljenih prijava;
objavljivanje liste nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju;
utvrđivanje rang liste projekata, odnosno programa koji su bodovani od strane nezavisnih procjenjivača;
pribavljanje izjašnjenja od nevladine organizacije o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovati projekat, odnosno program, u slučaju kad projekat, odnosno program nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi;
odlučivanje o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i donošenje odluke;
objavljivanje i dostavljanje odluke o raspodjeli sredstava;
zaključivanje ugovora o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta, odnosno programa, sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva za finansiranje projekta, odnosno programa;
praćenje realizacije projekata, odnosno programa za čije finansiranje su dodijeljena sredstva;
izrada izvještaja o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija, itd.

Komisija prestaje sa radom nakon realizacije, odnosno isteka roka za realizaciju projekata, odnosno programa, koji su obuhvaćeni odlukom o raspodjeli sredstava

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I POMORSTVA