Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter
Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave donijete na sjednici Vlade Crne Gore 07.12.2020., Ministarstvo kapitalnih investicija preuzelo je državne službenike i namještenike koji su vršili preuzete poslove, opremu i službenu dokumentaciju od Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Ministarstva ekonomije.

 

DJELOKRUG RADA MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA I POMORSTVA

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva saobraćaja i pomorstva

Organizaciona šema Ministarstva saobraćaja i pomorstva

Organizacione jedinice Ministarstva saobraćaja i pomorstva:

1. DIREKTORAT ZA ŽELJEZNIČKI SAOBRAĆAJ

2. DIREKTORAT ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ

2.1 Direkcija za javni prevoz putnika i tereta u drumskom saobraćaju
2.2 Direkcija za homologaciju vozila
2.3  Direkcija za inspekcijski nadzor u drumskom saobraćaju 

3. DIREKTORAT ZA DRŽAVNE PUTEVE

3.1 Direkcija za održavanje i bezbjednost državnih puteva

3.2 Direkcija za infrastrukturne investicije
3.3 Direkcija za inspekcijski nadzor državnih puteva

4. DIREKTORAT ZA POMORSKI SAOBRAĆAJ I UNUTRAŠNJU PLOVIDBU


4.1
Direkcija za primjenu standarda sigurnosti pomorske plovidbe
4.2 Direkcija za primjenu standarda zaštite mora od zagađenja i unutrašnje plovidbe
4.3 Direkcija za Inspekcijski nadzor u pomorskom i unutrašnjem plovnom saobraćaju
4.4 Područna jedinica - Lučka kapetanija Bar
4.5 Područna jedinica - Lučka kapetanija Kotor

 

5. DIREKTORAT ZA POMORSKU PRIVREDU

 

6. DIREKTORAT ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

7. DIREKTORAT ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I EU FONDOVE

8. ODJELJENJE ZA DRUGOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK

9. ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

10. ODJELJENJE ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU I INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

11. KABINET

12. SLUŽBA ZA FINANSIJSKO-KNJIGOVODSTVENIH POSLOVE

13. SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE

14. SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE

IZJAVA O MISIJI I KLJUĈNIM CILJEVIMA MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA I POMORSTVA

 

 

DJELOKRUG RADA PREUZETIH ORGANIZACIONIH JEDINICA OD MINISTARSTVA EKONOMIJE

Direktorat za energetiku i energetsku efikasnost

1. Direkcija za energetski razvoj
2. Direkcija za strateške rezerve naftnih derivata
3. Direkcija za normativne i upravne poslove iz oblasti energetike i energetske efikasnosti
4. Direkcija za međunarodnu saradnju iz oblasti energetike i energetske efikasnosti
5. Direkcija za praćenje stanja u oblasti energetike i energetske efikasnosti
6. Direkcija za implementaciju politike energetske efikasnosti

Direktorat za rudarstvo i geološka istraživanja

1. Direkcija za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike
2. Direkcija za koncesije u oblasti mineralnih sirovina